Närstående person (PDMR)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014
Marknadsmissbruksförordningen (MAR)
Artikel 3

26. närstående person: något av följande förhållanden

a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt,

b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt,

c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, eller

d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller har ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.