Nya regler(?) när First North blir en “SME Growth Market”

 

Den 1 september fick Nasdaq First North äntligen status som en “SME Growth Market” (på svenska kallat en “tillväxtmarknad för små och medelstora företag”), ett begrepp som introducerats genom MiFID II.

Nasdaq har gått ut med en del information om vad det här innebär i förhållande till MAR för bolag noterade på First North. Informationen har inte varit helt enkel att förstå och många av våra drygt 120 kunder på First North har hört av sig till oss med olika frågor och funderingar. Därför tänkte vi nedan göra ett försök att reda ut vad den här förändringen innebär idag och vad den (kanske) kommer att innebära på sikt.

Redan när MAR infördes den 3 juli 2016 fanns två undantag och regellättnader för bolag på SME-marknader, i artikel 17 om offentliggörande av insiderinformation och i artikel 18 om insiderförteckningar. De här undantagen har inte haft någon betydelse tidigare eftersom ingen marknadsplats haft SME-status, men nu gäller de alltså för alla First North-bolag.

Artikel 17 föreskriver bland annat att emittenter ska ha all offentliggjord insiderinformation tillgänglig på sin webbplats i minst fem år. I punkt 9 finns ett undantag som säger att insiderinformation om SME-emittenter får offentliggöras på webbplatsen för handelsplatsen i stället för på emittentens webbplats om handelsplatsen erbjuder den möjligheten för emittenter på den marknaden. Nasdaq har valt att inte möjliggöra detta och undantaget saknar alltså helt betydelse för First North-bolag som även fortsättningsvis måste ha all insiderinformation på sin hemsida.

Artikel 18 behandlar insiderförteckningar och i punkt 6 finns följande undantag:

“6. Emittenter vars finansiella instrument har tagits upp till handel på tillväxtmarknader för små och medelstora företag ska undantas från kravet på att upprätta en insiderförteckning förutsatt att följande villkor är uppfyllda

a) Emittenten vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personer med tillgång till insiderinformation är medvetna om de rättsliga skyldigheter som detta för med sig och de sanktioner som är tillämpliga vid insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation

b) Emittenten har möjlighet att på begäran förse den behöriga myndigheten med en insiderförteckning.”

Enligt punkt a) krävs alltså fortfarande att bolaget håller reda på vilka som har tillgång till insiderinformation, för att kunna upplysa dem om deras skyldigheter. Men det är punkt b) som gör att undantaget tyvärr inte är värt så mycket i praktiken. Ett bolag är nämligen fortsatt skyldigt att kunna visa upp en komplett insiderförteckning på begäran – med exakta tidstämplar etc. En sådan förteckning skulle bli ganska besvärlig att återskapa under tidspress om man inte har producerat den från början, så i praktiken behöver det nog ändå skötas löpande.

Kommande förenklingar om insiderförteckningar?

Tanken var ju ändå att SME-bolagen inte skulle ha fullt lika betungande krav kring insiderförteckningar. Eftersom den befintliga regellättnaden inte åstadkommer önskat resultat har kommissionen därför föreslagit ytterligare förenklingar. Nasdaq har skickat ut information om detta som de kallar ”May 2018 package” men är inte helt tydliga med när de kommer att träda i kraft, vilket ingen riktigt vet eftersom den färdiga förordningstexten förväntas publiceras under Q4 2019 och ESMAs riktlinjer i början av 2020.

De här kommande förenklingarna kan faktiskt göra livet lite enklare för SME-emittenter. Vi bevakar frågan och kommer att återkomma när det finns tydligare information att delge. Redan nu har dock informationen om May 2018 package lett till många frågor. Det beror på att kommissionen i sin kommunikation på ett olyckligt sätt har börjat referera till ”permanenta insiders”, vilket är ett begrepp som redan finns i MAR och som betyder något annat än det som avses i det här nya förslaget. Det finns redan en stor förvirring kring permanenta insiders, vilket t.ex. var en del av anledningen till att ett bolag på First North fick en stor sanktionsavgift från FI innan sommaren, och det här riskerar att späda på den förvirringen. Tills vidare avråder vi bolag, både på First North och huvudmarknaden, från att använda sig av en permanent insiderförteckning av de skäl som anges under den fliken i InsiderLog-menyn.

Kommande förenklingar om uppskjutet offentliggörande?

Slutligen har vi märkt att det är många som inte förstår Nasdaqs information om vad ”May 2018 package” innebär för reglerna om uppskjutet offentliggörande. Nasdaq skriver att bolagen inte kommer att behöva skicka in någon dokumentation som motiverar uppskjutandet till den behöriga myndigheten (alltså Finansinspektionen) annat än på begäran. Men så har det varit redan tidigare och även på de reglerade marknaderna eftersom Sverige och FI har utnyttjat möjligheten i artikel 17.4 tredje stycket i MAR att föreskriva att en “skriftlig förklaring till hur villkoren som fastställs i denna punkt uppfylldes” bara behöver skickas in på begäran och inte samtidigt som offentliggörandet.

I den här delen förändrar alltså inte May 2018 package något för svenska emittenter. Men när Nasdaq ändå börjar prata om det så tror förstås många emittenter att det faktiskt ska bli någon skillnad och då missförstår en del det som att de inte ens skulle behöva skicka in ”artikel 17-mailet” och informera FI om att offentliggörandet varit uppskjutet. Men så är inte fallet utan även när May 2019 package har trätt i kraft så kommer First North-bolag, precis som bolag på huvudmarknaden, fortfarande behöva skicka ett mail till FI samtidigt som de offentliggör information som varit uppskjuten.

Sammanfattningsvis är det egentligen inget alls som förändrades avseende MAR-compliance när First North nu blev SME-marknad och det går inte att veta säkert på vilket sätt eller när kommande förändringar kommer att underlätta. Men sannolikt kommer det att bli lite enklare med insiderförteckningar på First North under 2020 och då kommer vi att vara tidigt ute med den informationen och eventuella anpassningar av InsiderLog.

Om ni har frågor om det här är ni alltid välkomna att kontakta oss på support@insiderlog.com